2020

Ekaterina Kondrateva, Maxim Sharaev, Evgeny Burnaev, Alexander Bernstein, Irina Samotaeva
International Conference on Machine Vision 2019 (ICMV2019)
Marie Arsalidou, Sagana Vijayarajah, Maxim Sharaev

2019

Sergey Pavlov, Alexey Artemov, Maxim Sharaev, Alexander Bernstein, Evgeny Burnaev
International Conference On Machine Learning And Applications 2019 (ICMLA 2019)
Marina Pominova, Ekaterina Kondrateva, Maxim Sharaev, Sergey Pavlov, Alexander Bernstein, Evgeny Burnaev
18th IEEE International Conference On Machine Learning And Applications 2019

2018

Maxim Sharaev, Alexey Artemov, Ekaterina Kondrateva, Svetlana Sushchinskaya, Evgeny Burnaev, Alexander Bernstein, Renat Akzhigitov, Alexander Andreev
IEEE 5th International Conference on Data Science and Advanced Analytics 2018
Maxim Sharaev, Alexander Smirnov, Tatiana Melnikova-Pitskhelauri, Vyacheslav Orlov, Evgeny Burnaev, Igor Pronin, David Pitskhelauri, Alexander Bernstein
International Conference on Data Mining Workshops 2018 (ICDMW) 2018)